درباره علیرضا پورمسعود

مدرس رسانه-نویسنده-استراتژیست-مشاور علوم رسانه ای و عملیات روانی-کارشناس علوم سیاسی

مشاور توسعه فردی و کسب و کار – مدرس رسانه و تحلیل گر مسائل سیاسی