من جاسوس هستم، پس هستم!

590,000 تومان

🔸 سر فصل ها: منش اطلاعاتی یهود شگرد های اطلاعاتی اعتقاد به حضور در سرویس های امنیتی دنیا ازدواج های…

دوره نفوذ و تربیت جاسوس در آموزه های تلمودی

390,000 تومان

سرفصل ها پیشینه تاریخی اصول اعتقادی جاسوسی در تورات و تلمود شگردهای جاسوسی مبتنی بر تلمود تئوریسن ها ، مفسران…